Här hittar du fakta om Rågsveds friområde samt de brev vi skrivit och de dokument vi hittat om om Rågsveds friområde

Krata över Rågsveds friområde med stigar

Fakta om Rågsveds friområde på Wikipedia

En sammanställning av det som finns skrivet om Rågsveds friområde[PDF 3.3Mb]

Ansökan till Skogsstyrelsen om att göra inventera Rågsveds friområde för att bli nyckelbiotop [wordfil]

Program för seminariet i Rågsveds folkets hus Tisdagen den 13 september 2011 [PDF 2.5Mb]

Flygblad november 2011

Nedan en karta med Rågsveds friområde med gränserna inritade

Att Rågsveds friområde är värdefullt finns beskrivet i flera olika källor. I rapporter, inventeringar, detaljplaner, planeringsdokument och olika program tas området upp som skyddsvärt och att det har hög biologisk mångfald samt stort rekreationsvärde.  Här kan du ladda ner  ett flygblad med en genomgång av av utdrag ur dessa olika källor.

Nedan finns länkar till kartor över Rågsveds friområde, Kräpplagruppens/Stockholms stads kultur- och naturslinga ”Kräpplaspåret” samt Hälsans stig i Rågsved.

Informationstavla över Kräppladalen och Kräpplaspåret i Rågsveds friområde

Hälsans stig i Rågsved

Kynäsberget består främst av skogsmark med naturskogskvaliteter och innehåller även ett mindre brandfält. Skogen är tämligen opåverkad av skogsbruk. I stort sett hela områ- det är klassat som nyckelbiotop. Kynäsberget utnyttjas mycket flitigt för rekreation och friluftsliv från omgivande bebyggelse. Området är en av de sista utposterna in mot södra Stockholm för flera skogslevande fåglar. Kynäsberget är en viktig länk i grönstrukturen för Hanvedenkilen i mot Stockholm.

Annonser