Postadress:
Kräpplagruppen
c/o Karlsson
Bäverdammsgränd 104
124 63 BANDHAGEN

Mailadress:
krapplagruppen@live.se

Hej och välkommen till Kräpplagruppens bloggsida!

Kräpplagruppen är en ideell och opolitisk förening som arbetar med att utveckla och underhålla natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde, Kräppladalen och Norra Magelungens naturområden. År 2001 fick gruppen Vantörs stadsdelsnämnds kulturpris för sina insatser.

Du kan bli medlem i Kräpplagruppen genom att sätta in 50 kr på Plusgiro 30 67 40-2. Familjer betalar 150 kr för medelemskap.

Vill du komma i kontakt med oss maila till: krapplagruppen@live.se

Här kan du lära känna Rågsveds friområde eller Kräppladalen, som det också kallas, och följa Kräpplagruppens engagemang för att bevara och vårda det. Som en av södra Stockholms ”gröna lungor” omgärdar Rågsveds friområde sjön Magelungens norra ände och sammanbinder stockholmsförorterna Rågsved, Hagsätra, Högdalen och Fagersjö med Högmora, Myrängen och Stuvsta i Huddinge.

Vår stora önskan är att Rågsveds friområde ska klassas som naturreservat.

I Rågsveds friområde hittar du en stor artrikedom beträffande både flora och fauna. Dessutom finns spännande lämningar från järnåldern och bronsåldern, 1600- 1800-talsbebyggelse och spår från beredskapstiden.

Om du följer vår med skyltar utmärkta natur- och kulturslinga som heter Kräpplaspåret kan du längs den gamla byvägen, på slingriga stigar och på broar över bäckar och kärr läsa om djuren och naturen, fornlämningarna och de historiska tilldragelserna i området. Spåret har nyligen omskyltats av Stockholms stad i samarbete med Kräpplagruppen.

Men se bara upp för de tunga lastbilstransporterna som på Snösätravägen dundrar igenom naturområdet för att dumpa skrot på upplageområdet på Bråtegränd! Verksamheterna är inte anslutna till det kommunala avloppsnätet. Sålunda går dagvattnet orenat ut i sjön Magelungen. Detta har pågått sedan 1950-talet och provtagningar av dagvattnet gjorda i juni 1999 uppvisade mycket höga värden av tungmetaller och alifatiska kolväten. Blyhalten var också 74 gånger högre än riktvärdet för dagvatten som släpps ut i sjöar och vattendrag utan föregående rening. Enligt beslut skulle avtalen för skrotupplagen upphöra 2009-12-31 och marken återställas, men med Exploateringsnämndens godkännande av Exploateringskontorets förslag  har avtalen förlängts till 2012-12-31.

Kräpplagruppen arbetar för att få bort denna miljöfarliga verksamhet så att området kan återgå till att bli ett naturområde skyddat från åverkan.

Rågsveds friområde besöks dagligen av många, barn och vuxna och ska vara en oas för rekreation och friluftsliv. För att människan ska må bra måste naturen och djuren också må bra. Därför måste Rågsveds friområde klassas som naturreservat att vårda och bevara för kommande generationer.

Annonser